Príspevok na starostlivosť o dieťa 280 Eur mesačne:

Právny predpis: Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Oprávnená osoba:

jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.

Podmienky nároku:

vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Výška dávky:

príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eura, alebo v sume 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa.

Zánik nároku:

nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Kde nás nájdete

Prevádzka jasličiek: Pondelok - Piatok: 7:00 - 17:00 hod.
GPS: 48.147183, 17.880690
E-mail: srdiecko.no@gmail.com

Kontaktujte nás
Jasličky Srdiečko, Šaľa Jasličky Srdiečko J. Palárika 3
927 01, Šaľa
Slovensko tel: +421 903 929 322